PH Težinsko 2022

 


1 SPK Fothia 2095
2 SPK Marulianus 1752
3 SPK Hive 1047
4 SPK Mosor 619
5 SPK TNT 494
6 SPK OnSight 444
7 SPK Hiperaktiv 377
8 SPK Lapis 338
9 SPK Bastion 288
10 SPK Muntravo 150
11 SPK Vertikal 55

Copyright © RafoASU